CLB-medewerkers

leerkrachten en scholen

Stelregels

Wat zijn de uitgangspunten van een CLB-medewerker?

Het CLB werkt volgens een aantal principes die decretaal werden vastgelegd. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste principes.

 • De werking staat steeds in het kader van de verklaring van de rechten van de mens in het algemeen en die van het kind in het bijzonder.

 • Het belang van het kind staat centraal.

 • De werking wordt ook bepaald door de waarden zoals die beschreven zijn in het pedagogisch project van het GO!.

 • De werking vertrekt vanuit de zorg voor alle leerlingen met bijkomende aandacht en inspanningen voor de meest kwetsbare leerlingen.

 • De werking van het CLB toont respect voor de pedagogische principes van de school.

 • Het CLB werkt onafhankelijk en is neutraal. De medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en hebben een deontologische code.

 • De werking van het CLB is multidisciplinair.

 • De werking vertrekt vanuit een met de school gedeelde en geïntegreerde visie op leerlingenbegeleiding.

Samen sterk

Werkt het CLB alleen?

Neen, het CLB werkt zoveel mogelijk in samenspraak en overleg met de school en ook samen met een netwerk van gezondheids- en welzijnsinstellingen. Met sommigen ervan bestaat een samenwerkingsverband (bv. met de Centra voor Ambulante Revalidatie).
Het CLB is de draaischijf tussen de school en de welzijns-en gezondheidsvoorzieningen

Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden

De school en het CLB sluiten iedere beleidsperiode een beleidsplan of -contract af. De huidige beleidsperiode ging in op 1 september 2014 en loopt voor een duurtijd van 6 jaar. Het beleidsplan- of contract is de schriftelijke neerslag van algemene afspraken gemaakt tussen de school en het CLB.

Afspraken over de concrete werking in de school zijn vastgelegd in een afsprakennota. Deze wordt jaarlijks samen met de school geëvalueerd en vervolgens al dan niet aangepast. Deze afsprakennota bevat een aantal praktische en inhoudelijke afspraken, zoals bv. de deelname van het CLB aan overlegmomenten op school en de acties die het CLB en de school in dat bepaalde schooljaar organiseren in functie van de leerlingenbegeleiding.

Het CLB en de school hoeven niet noodzakelijk tot hetzelfde net te behoren. Dit betekent dat een CLB GO! ook scholen uit andere netten (nl. OVSG, POV en het vrij gesubsidieerd onderwijs) kan begeleiden. In het geval dat de school tot een ander onderwijsnet behoort, wordt een beleidscontract afgesloten. Wanneer de school tot hetzelfde net als het CLB behoort, spreken we van een beleidsplan.

CLB-medewerkers

Wie werkt er op een CLB?

Een CLB is multidisciplinair samengesteld. Een multidisciplinair team bestaat uit:

 • artsen
 • paramedisch-werkers (verpleegkundigen)
 • psycho-pedagogische consulenten en werkers (psychologen/pedagogen/agogen en psychologische assistenten)
 • maatschappelijk werkers

Zij worden in hun werking ondersteund door een directeur en administratief personeel. Hiernaast kan het CLB uitgebreid worden met de volgende medewerkers:

 • (kwaliteits-)coördinatoren
 • administratieve personeelsleden (secretariaat, ICT, document- en informatiebeheer)
 • intercultureel bemiddelaar
 • buschauffeur
 • onderhoudspersoneel
 • consulenten
 • ervaringsdeskundigen (armoede)